Cestné stavby

KONTAKT A SOC. SIETE

Cestné stavby

KONTAKT A SOC. SIETE

DIAĽNICE

Jednotlivé ateliéry dopravných stavieb Valbek sídlia v Bratislave, Košiciach, Prahe, Plzni, Liberci a Ústí nad Labem. Projektujeme diaľničné stavby a stavby k tomu nadväzujúce vo všetkých stupňoch dokumentácie. Navrhujeme obchvaty sídelných celkov presne dimenzovaných a bezpečných pre tamojších obyvateľov a rešpektujúcu okolitú krajinu aj dostupné zdroje.

MESTSKÉ KOMUNIKÁCIE

Naše dopravné ateliéry sa špecializujú aj na menšie meradlo v dopravných komunikáciách, na mestskú dopravu. Projektujeme mestské komunikácie a križovatky, vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie. Ďalej naši cestári projektujú areálové plochy a komunikácie, parkoviská, oporné múry, testovacie okruhy a bezpečné cyklotrasy. Ponúkame riešenie mimoúrovňových križovatiek aj špeciálnych letiskových plôch.

#valbek #dialnice #cesty #road #motorway

KONTAKT

DIAĽNICE A MESTSKÉ KOMUNIKÁCIE

REALIZÁCIA

NAŠE STAVBY

DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO

Na začiatku si kladieme v celku jednoduché otázky, prečo, kedy a kam ľudia cestujú a bude im stačiť kapacita cesty alebo diaľnice? My ale máme tú možnosť, na základe presných dát, modelov a analýz poskytnúť odpovede a ísť v nich aj oveľa ďalej ako napríklad čo spoločnosť získa realizáciou stavby, aké budú dopady na používateľov, správcov komunikácie alebo životné prostredie.

V rámci oblasti dopravného inžinierstva zaisťujeme dopravné prieskumy, ich kompletné zaistenie a vykonanie pomocou profilového sčítača Sierzega a ďalších metód prieskumu. Vytvárame dopravné modely, modelujeme intenzitu dopravy, prognózy dopravy a tvorbu dopravných modelov. Posudzujeme kapacitu križovatiek a úsekov komunikácií, stanovujeme počty parkovacích miest pre obchodné a obytné zóny, analyzujeme dopravnú nehodovosť. Kompletne spracovávame kapacitné posudky profilov pozemných komunikácií a križovatiek. Ponúkame prognózy intenzít generovanej dopravy, vplyvy plánovaných zámerov z hľadiska generovanej dopravy a ich vplyv na cestnú sieť. A v neposlednom rade tvoríme makroskopické modely – obce, kraje a mikrosimulácie dopravných riešení vrátane vyhodnotenia.

NADVÄZUJÚCE ODBORY

CHCEŠ UROBIŤ KARIÉRU U NÁS?

CHCEŠ VIAC?

POZRI SA NA NÁŠ FIREMNÝ BLOG