Ekologické služby

KONTAKT A SOC. SEITE

Ekologické služby

KONTAKT A SOC. SIETE

VODA, VEGETÁCIA, MIGRÁCIA, ODPADY, HLUK

Plánované investičné zámery – stavby, zariadenia alebo iné činnosti s priamymi aj nepriamymi vplyvmi na životné prostredie musia podľa platnej legislatívy prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie – EIA (Environmental Impact Assessment).

Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s procesom EIA pri najrôznejších investičných zámeroch, poskytujeme komplexné služby, vrátane poradenskej a konzultačnej činnosti.

Spracovávame rozptylové štúdie a hlukové štúdie, ktoré sú vyžadované v procese EIA, kedy sa jedná o jeden z podkladov pre vyhodnotenie vplyvov zámeru na kvalitu ovzdušia a verejné zdravie.

Rozptylové štúdie sa využívajú tiež ako podklad na vydanie záväzného stanoviska a povolenia prevádzky zdroja podľa zákona o ochrane ovzdušia. V tomto prípade sa rozptylová štúdia spracováva pre konkrétne vymenované stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a ďalej aj pre stavby vybraných pozemných komunikácií a parkovísk.

Vykonávame modelovanie a vizualizáciu šírenia hluku – akustické štúdie – vrátane návrhu protihlukových opatrení.

Spracovávame odborné posudky pre konkrétne vymenované zdroje uvedené v prílohe zákona o ochrane ovzdušia, a to ako podklad pre vydanie záväzného stanoviska a povolenie prevádzky zdroja.

Pre potreby vyhodnotenia vplyvov zámerov na životné prostredie poskytujeme prírodovedné prieskumy zamerané na najrôznejšie skupiny rastlín a živočíchov, vrátane návrhu opatrení a prerokovaní s orgánmi ochrany prírody. Ďalej v prípade potreby výrubu v rámci prípravy jednotlivých projektov spracovávame tzv. dendrologický prieskum, ktorý hodnotí zdravotný stav, parametre a ďalšie charakteristiky výrubových drevín, vrátane výpočtu ekologickej ujmy.

Ponúkame kompletné služby v podnikovej ekológii, predovšetkým zabezpečenie činnosti externého podnikového ekológa, ale aj poradenskú a konzultačnú činnosť v tejto oblasti alebo vypracovanie čiastkových dokumentácií a ich prerokovanie s príslušným orgánom štátnej správy.

Spracujeme za Vás ohlasovacie povinnosti v oblasti nakladania s odpadmi, prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia, nakladania s vodami (hlásenie ISPOP). Ďalej spracujeme súvisiacu dokumentáciu ako napr. prevádzkové poriadky, havarijné plány, hodnotenie rizík ekologickej ujmy, pravidlá pre nakladanie s nebezpečnými chemickými látkami, ADR, vedenie priebežnej evidencie odpadov, identifikačné listy nebezpečných odpadov…

Ďalej pre Vás spracujeme žiadosť o vydanie integrovaného povolenia, ktoré je potrebné pri zariadeniach, ktoré sú špecifikované v prílohe zákona o integrovanej prevencii (napr. veľké chemické, poľnohospodárske, metalurgické a potravinárske podniky).

#valbek #ecofriendly

KONTAKT

REALIZÁCIA

NAŠE STAVBY

NADVÄZUJÚCE ODBORY

CHCEŠ UROBIŤ KARIÉRU U NÁS?

CHCEŠ VIAC?

POZRI SA NA NÁŠ FIREMNÝ BLOG