Geodézia

KONTAKT A SOC. SIETE

MERIAME POVRCH

Naša skupina geodézie Valbek ponúka projektové prípravy stavieb v stupňoch TS, DÚR, DSP, DRS.

Geodetické mapové podklady (účelové mapy existujúceho stavu, DMT), geodetickú dokumentáciu i samostatnú prílohu PD (Vytyčovacie výkresy, ZVS). Spolupracujeme pri IGP a GTP (vytýčenie / zameranie prieskumných objektov). Vytyčujeme inžinierske siete / podklady od správcov IS a sme nápomocní pri majetkovoprávnej príprave – Podkladov z KN, Záborový elaborát, Geometrické plány.

Pri realizácii stavby vieme stavby vytýčiť, vykonať geodetickú dokumentáciu skutočnej realizácie a vytvoriť na základe skenovania geometrické plány, vyznačiť realizované stavby, či vecné bremeno.

Pre už prevádzkované stavby alebo ako podpora pri správe a údržbe dokážeme geodeticky monitorovať stavbu vrátane jej nestabilného podložia. Ponúkame pasportizáciu stavby, zelene, dopravných značení alebo roviny vozoviek. Vytvárame základné mapy komunikácií alebo výrobných areálov v súlade s jednotným systémom a nadväznosťou na ďalšiu infraštruktúru.

Máme oprávnenie na overovanie geodetickej činnosti vo výstavbe, oprávnenie na overovanie geometrických plánov a oprávnenie na činnosť na železnici. Pracujeme v softvéri RIB Software – iTWO, AUTODESK, Leica Geosystems, Bentley PowerMap a GRAMIS/QGIS. Technologicky sme na veľmi vysokej úrovni od klasickej geodézie, cez laserové skenovanie až po letecké mapovanie UAV.

#valbek #geodezia #landsurveying

KONTAKT

Realizácia

NAŠE STAVBY

NADVÄZUJÚCE ODBORY

CHCEŠ UROBIŤ KARIÉRU U NÁS?

CHCEŠ VIAC?

POZRI SA NA NÁŠ FIREMNÝ BLOG