Geologické a geodetické prieskumy

KONTAKT A SOC. SIETE

DÁTA ZO ZEME

Realizujeme komplexné inžiniersko-geologické a hydrogeologické prieskumy pre celé spektrum stavieb, či už líniových alebo plošných, vrátane geotechnických výpočtov a návrhu zakladania. V rámci prieskumov pre klasické železničné trate navrhujeme aj konštrukciu pražcového podložia, najnovšie realizujeme aj IG prieskumy pre projekty VRT (možno lepšie vysokorýchlostných tratí) . Vykonávame aj prieskumy stability svahov, vrátane návrhov sanácie zosuvov.

V rámci samostatne realizovaných hydrogeologických prieskumov realizujeme hydrogeologický monitoring, vykonávame návrhy a realizáciu odvodnenia stavebných jám, spracovávame podklady na vsakovanie zrážkových vôd, vyhľadávame vodné zdroje. V rámci špeciálnej hydrogeológie vykonávame matematické modely prúdenia podzemnej vody.

Súčasťou našich prác je aj pedologický prieskum, vrátane návrhov na vyňatie pôdy z SPF.

Máme odborníkov a technické vybavenie pre ucelený komplex prác na prieskum a realizáciu sanačných prác pri likvidácii kontaminácie horninového prostredia, vrátane numerických modelov transportu znečisťujúcich látok. Následne vykonávame požadovaný monitoring kvality podzemnej vody.

#valbek #geology #geologia

KONTAKT

REALIZÁCIA

NAŠE STAVBY

NADVÄZUJÚCE ODBORY

CHCEŠ UROBIŤ KARIÉRU U NÁS?

CHCEŠ VIAC?

POZRI SA NA NÁŠ FIREMNÝ BLOG