Technická asistencia

KONTAKT A SOC. SIETE

Technická asistence

KONTAKT A SOC. SIETE

NIELEN KONTROLA DÁT A CIEN

Tento pojem ponúka veľmi široké portfólio služieb, ktoré sme Vám schopní ponúknuť. K dispozícii máme systémové dátové služby po celú dobu výstavby, ktoré obmedzujú bežné používateľské chyby a duplicity. V rámci softvéru sa riadime podľa platných smerníc a nariadení, nastavujeme role a práva účastníkov projektu a dopĺňame potrebné údaje podľa zmluvy. Zaručujeme jednoduchú správu dát pre užívateľov a intuitívnu prácu s dokumentmi, priebežné doplňovanie a kontrolu. Na záver spracovávame offline dáta na odovzdanie objednávateľovi.

Vo všetkých stupňoch projektovej prípravy sme schopní pripraviť cenové expertízy a posudky podľa platných cenových databáz (Cenové normatívy, Zborníky agregovaných položiek DÚR/DSP, OTSKP).

V rámci claim manažmentu, nárokov zhotoviteľa, určíme oprávnenú stranu, výšku finančných a časových dopadov. Analyzujeme harmonogram, príčiny oneskorenia vrátane určenia zodpovednosti zmluvných strán a ďalšie úkony. Sme pripravení aj na zmeny, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého projektu spracovaním zmenových listov. Kontrolujeme dodržiavanie procesných postupov súvisiacich s jednotlivými harmonogramami a fázami výstavby.

KONTAKT

TECHNICKÁ ASISTENCIA

NADVÄZUJÚCE ODBORY

CHCEŠ UROBIŤ KARIÉRU U NÁS?

CHCEŠ VIAC?

POZRI SA NA NÁŠ FIREMNÝ BLOG