Vodohospodárské stavby

KONTAKT A SOC. SIETE

Vodohospodárské stavby

KONTAKT A SOC. SIETE

HOSPODÁRENIE S VODOU

Naša vodohospodárska skupina rieši zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd tým, že navrhuje vodovodné siete, projektuje sanácie a robí rekonštrukcie vodovodov, vodojemov. Šetrne hospodárime s dažďovou vodou, pretože prichádzame s individuálnym riešením odkanalizovania miest a obcí, odvodnenia ciest a diaľnic, sanácie a rekonštrukcie stokových sietí, odvádzania, retencie, vsakovania a čistenia zrážkových vôd. Vykonávame návrhy a posúdenia čistiarní odpadových vôd, koreňových čistiarní i ich rekonštrukcií.

Projektujeme nádrže a rybníky, ich návrhy, rekonštrukcie a revitalizácie. Zaoberáme sa ochranou pred nepriaznivými účinkami vôd ako sú povodne alebo extrémne sucho. Ponúkame úpravy vodných tokov, obnovu vodných tokov po povodni, protipovodňové opatrenia aj prírodným spôsobom. Dokážeme nájsť vodohospodárske riešenia vodných nádrží a objektov na vodných tokoch, revitalizácia riečnych systémov, hradenie bystrín a strží na plnenie funkcií lesa. Obrátiť sa na našich odborníkov môžete v Bratislave, Plzni, Ústí nad Labem a v Liberci.

#valbek #vodohospodarske_stavby #waterinfrastructure

KONTAKT

REALIZÁCIA

NAŠE STAVBY

NADVÄZUJÚCE ODBORY

CHCEŠ UROBIŤ KARIÉRU U NÁS?

CHCEŠ VIAC?

POZRI SA NA NÁŠ FIREMNÝ BLOG